7/30/2010

A Audiencia Provincial da Coruña arquiva o "caso Virgin"

Xesven. Xestións Inmobiliarias

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña acaba de ditar un auto polo que desestima o recurso de apelación interposto polo grupo municipal de Esquerda Unida de Mugardos contra a anulación das dilixencias pola suposta trama urbanística de Mugardos -caso "Virgin"- acordada polo xuíz instrutor. En consecuencia, confirma a resolución de instancia, na que se argumentaba un defecto de motivación na autorización de escóitas telefónicas.
O presente auto, contra o que xa non cabe recurso ordinario algún, considera "razoable" o criterio exposto na resolución do titular do Xulgado de Primeira Instancia número 4 de Ferrol, Pablo José García Suárez, e recolle, con carácter previo, que "a dilixencia de intervención telefónica debe respectar unhas claras esixencias de lexitimidade constitucional, cuxa concorrencia é do todo punto necesaria para a validez da intromisión na esfera da privacidade das persoas". Así, na resolución da Audiencia sinálase que, tal e como xa se expuña na resolución de instancia, o auto polo que se autorizan escóitalas limítase a analizar de forma concisa e xenérica o por que se considera que concorren os requisitos de proporcionalidade, idoneidade e necesidade, pero non se sinalan indicios dos que se poida inferir a comisión de delitos.

A consecuencia directa é a anulación do auto do 15 de xuño de 2007, ditado pola anterior xuíza de Primeira Instancia 4, que autorizaba escóitalas, e, consecuentemente, de todas as dilixencias posteriores. Nas mesmas figuraban como imputados os irmáns Pedro e Julia Cortizas, do estudo de arquitectura Xcale, a aparelladora municipal de Mugardos, Carmen Piñeiro; a arquitecta Elia Estraviz Prado; o alcalde, Xosé Fernández Barcia; e o policía local Ovidio Torrente.

Sem comentários: