4/24/2009

Outro incumprimento no volume da carga dos gaseiros

O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, informa:

Que estando prevista a próxima entrada na Ría do gaseiro "LNG KANO" que sería o gaseiro cargado nº 44, probablemente para o sabado dia 25 do presente mes e informados de que a súa carga de gas excede o volume establecido na normativa legal, este CCE tomou a decisión de formular mediante sendos escritos a seguinte advertencia:

AUTORIDADE PORTUARIA DE FERROL-S.CIBRAO

DIRECCION XERAL DA ENERXÍA DO MINISTERIO DE INDUSTRIA

O abaixo asinante Manuel A. Rodríguez Carballeira -coordinador do Comité Ciudadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol-, con DNI … e enderezo …..(A Coruña) se dirixe a Vde. e Expon:
Tendo noticias da próxima entrada na Ría de Ferrol dun gaseiro cargado con GNL –“NLG KANO”- , con destino á Planta de Reganosa, que a capacidade de dito gaseiro sobrepasa os 140.000 m³ da outorgada a Reganosa e establecida nas normas de seguridade para entrada, atraque, desatraque e saida de grandes buques gaseiros; con base ao cual tamén se otorgou á autorización de construcción. A entrada de dito buque suporía un incumplimento flagrante e doloso da autorización de construcción e cuxa tolerancia podería acarrear responsabilidades personais para os organismos de control, por todo elo lles Solicito a adopción das medidas oportunas que impidan a entrada na Ría de Ferrol de dito buque.

Fene a 24 de Abril de 2009

Fdo. Manuel A. Rodriguez Carballeira
Coordinador do CCE

Advertencia de incumplimiento no volume da carga dos gaseiros

Sem comentários: